Esküvő, keresztelő

Református házasság

„A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Nagy titok ez…” (Efézus 5,31-32)

Kedves Jegyespár!

Isten Igéje szerint a házasság két egymást szerető ember életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, – annak esetleges megromlásáért egyedül az embert terheli a felelősség. Isten azonban segítségét ajánlja fel mindazoknak, akik erre hűségesen kérik Őt, hogy e kapcsolat örömet, formálódást és áldást jelentsen mindkét félnek, s majdani gyermekeiknek. A házassági szent szövetséget tehát két ember köti meg egymással, úgy azonban, hogy mindketten hozzák az Ádámtól és Évától örökölt, a bűnesetben Istentől elszakadt, ezáltal megromlott, önfejű és önző alaptermészetüket. (1.Péter 1,18) Ezért az élő Isten újjáteremtő szeretetére van szükségük, hogy a házasságban mindvégig megmaradhassanak, – folyamatosan bocsánatot kérjenek, és bocsánatot adjanak egymásnak, ahogyan Isten is megbocsát a bűnbánó embernek. (vö.: János 3,7; 2.Korinthus 5,17; 1.János 1,9)

Ebből következik, hogy az egyházi esküvő nem „csodaszer”, ha valaki nem bízik meg Isten segítő szeretetében, a szertartás önmagában nem segít rajta. Mégis óriási a jelentősége, hogy az Urat segítségül hívva, vagy anélkül indul-e el egy házasság. Jézus Krisztus teljes isteni hatalmát, szeretetét és bölcsességét kínálja fel ma is minden Hozzá forduló embernek. (János 6,37; 15,5) Valljuk, hogy a boldog házasság titka: két boldog ember házassága! Vagyis olyanoké, akik hit által élő kapcsolatban vannak Mennyei Atyjukkal, Tőle kérik és fogadják el bűneik bocsánatát, s az örök élet ajándékát. (János 5,24)

Ezért nem az a döntő kérdés, hogy valaki meg van-e keresztelve, vagy hogy hol történt a keresztelése, hanem az, hogy hisz-e a feltámadott Jézus Krisztusban és van-e élő kapcsolata Vele, vagy még nincs. Hogy erről beszélgethessünk, minden jegyespárt legalább két jegyesoktatásra, és minimum két istentiszteletre elvárunk az esküvő előtt. Az időpontokat a lelkipásztorokkal kell egyeztetni. Bár Jézus a hit mindenek előtti fontosságát mondja ki a Márk 16,16-ban, hangsúlyozza a keresztség jelentősét is. Ezért mi azt a felet, aki nincs megkeresztelve vagy nem konfirmált (= a hitvallás első nyilvános lehetősége), szeretettel meghívjuk és rábírjuk, hogy ha máskor nem volt módja, legalább az esküvő utáni hónapokban pótolja életének ezeket a hiányosságait. Egy fél éven át heti egy esti óra odaszánásával fel lehet készülni a felnőtt keresztségre, illetve a konfirmációra. Természetesen, ha valaki más keresztyén közösségben gyakorolja a hitét, őt nem kívánjuk konfirmálni.

A jegyesoktatás alkalmain – amelyeket minden hónap harmadik keddjén tartunk este 7 órától a Széchenyi úti Gyülekezeti Központban – szó esik a szertartás helyi jellemzőiről (Széchenyi út, Maroshegy), az eskü szövegéről, a polgári házasságkötés szükségességéről és minden egyéb tudnivalóról.

Letölthető adatlap és eskü >>>

Szeretettel várunk mindenkit, aki Isten áldását szeretné kérni házasságára!

A keresztség áldásai

Kedves Szülők, Keresztszülők!

Az Önök hitére támaszkodva kereszteljük meg a gyermekeket, hiszen a Szentírás szerint a keresztségnek hittel együtt van értelme és küldetése. (Apostolok Cselekedetei 16,31-34; Márk 16,16)

A keresztségben Isten szeretet-szövetségének jele kerül a gyermek homlokára. Az Ő oldaláról minden kész, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása révén a gyermek – majd hitre jutva – bizonyosságot kapjon bűnei bocsánatáról, és egyben övé legyen az örök élet öröksége. Ebből következik, hogy a keresztség nem „varázsszer” és nem automatizmus. Hit nélkül nem tesz senkit automatikusan Isten gyermekévé: „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” (Márk 16,16) „Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké.” (ApCsel. 2,39) Ezért a gyermekük megkeresztelését csak azoknak a szülőknek ajánljuk, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint személyes Megmentőjükben, hálásak az általa megváltott bűnbocsánatért, de egyúttal ajándékba kapott gyermekükért is. Az Ő oltalmára bízták családjukat, vagyis egyházi esküvőn kérték Isten áldását az életükre.

A felnőtt ember felelős azért, hogy hittel elfogadja-e Isten ajándékait vagy sem. A hitre jutás azt jelenti, hogy Isten kegyelmét tudatosan elfogadom a bűneimre, illetve döntök arról, hogy ezentúl – hálából az értem hozott áldozatáért – engedelmesen követem az Úr Jézus Krisztust, megtérve, azaz elfordulva a bűneimtől. Csak Jézus Krisztus hit általi befogadásával válik valaki keresztyénné! (János 1,12; Róma 8,9; János 11,25-26 = Elfogadom, elhiszem, hogy egyedül Ő hozott megoldást a bűneimre és a feltámadásomra nézve.)

A keresztség által a gyermek egy nagy lelki család tagjává lesz, ahol elindulhat a személyes hitre jutása felé. A gyülekezet tagjai már most szeretettel megelőlegezik számára e szép, Krisztusra mutató nevet: református keresztyén. A Magyarországi Református Egyház felnőtt korban is keresztel, ha valaki ezt kéri és részt vesz egy legalább fél éves előkészítő tanfolyamon, ami egyben a felnőtt-konfirmációra is felkészít. Ez a gyakorlatban heti egy esti óra odaszánását igényli. Székesfehérváron szeptember végén kezdődnek ezek a sorozatok, s a konfirmációra, illetve akinél szükséges a keresztelésre is – a két nagy tavaszi ünnep között kerül sor.

A református gyermek-keresztség előfeltételei:

1./ A keresztelés legalább egy, Jézus Krisztusban hívő református szülő általi kérése. (A szülő konfirmációja felnőtt korban is pótolható – féléves, heti egy órás előkészület után.) Az ősegyházban csak hívő szülők gyermekeit keresztelték meg, mivel – ahogy fentebb jeleztük is – a keresztség hit nélkül senkit sem juttat az üdvösségbe. (Apostolok Cselekedetei 4,12; 16,27-34; Márk 16,16; Zsidók 11,6) Egyedül az Úr Jézus képes üdvözíteni! (János 14,6) Tíz éves korig vállaljuk gyermekek megkeresztelését, efölött azonban megvárjuk a konfirmandus kort (7-8. osztály), és a konfirmációi hitvallástétel alkalmán szolgáltatjuk ki a keresztség sákramentumát. A már tudatos embernél ugyanis a Szentírás így fogalmazza meg a keresztség előfeltételét: „Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” (ApCsel 8,37)

2./ Az eddigiekből következően a szülők házasságkötése is feltétel. Ugyanis ha valaki nem hisz Isten tervében és igazságában a házasságára nézve, akkor nagy valószínűséggel nem hisz Isten ígéreteiben a gyermekére nézve sem. (Olyan ez, mintha önkényesen Isten szavainak csak a felét akarnánk komolyan venni…) A cél az, hogy minden tekintetben higgyünk Istennek (= a Bibliában kijelentett üzenetének), azaz először a házasságunkat, majd gyermekeinket is tudatosan bízzuk az Ő szeretetére! – „A teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” (Márk 10,7-9)

3./ Legalább két előkészítő beszélgetésen való részvétele a szülőknek, illetve a keresztszülőknek. Az Apostoli Hitvallás (Hiszek egy Istenben… ) és a Heidelbergi Káté első tételének ismerete és vállalása. (a Református Énekeskönyv végén, illetve ezen az oldalon mindkettő megtalálható) Az előkészítő alkalmakat minden hónap harmadik kedd estéjén tartjuk 6 órától. (Gyülekezeti Központ: Szfvár, Széchenyi út 16.)

Fogadalomtétel a következő két kérdésre adott válasszal:

Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya-Fiú-Szentlélek Isten közösségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadjuk?
– AKARJUK –

Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnőtt, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?
– IGÉRJÜK ÉS FOGADJUK –

Ezek után a gyülekezet is fogadalmat tesz, amely szerint a gyermek lelki fejlődéséért folyamatosan imádkozni fog, illetve azt minden rajta álló módon segíti.

Kérjük a mellékelt adatlap kitöltését és aláírását, amely egyben a Szülők elköteleződését jelenti arra nézve, hogy gyermeküket be fogják íratni református hitoktatásra, illetve hetedikes kortól a konfirmációi előkészítésre. A 2013 őszén beindult un. kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatásra az állami iskolákban kell beíratni a tanulókat. Az un. fakultatív (délután, szakkör szerűen működő) hittanra viszont a lelkészi hivatalban is lehet jelentkezni. Már óvodás kortól várjuk a gyerkeket a vasárnapi gyermek-istentiszteletekre (Széchenyi út és Budai út: 10 óra, Maroshegy: 9 óra), a kisebbek számára pedig gyermekmegőrzést szervezünk a gyülekezetrészenkénti adottságok szerint, hogy a szülők nyugodtan részt vehessenek a felnőtt alkalmakon. A kismamáknak sok szeretettel ajánljuk a hétköznap délelőtti baba-mama köreinket!

Letölthető adatlap >>>

„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül…” (Márk evangéliuma 16,16)

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Apostolok Cselekedetei 2,38-39)

Heidelbergi Káté 1-2. kérdés-felelet

(Részlet a Magyarországi Református Egyház hitvallásából)


1. kérdés: Mi tenéked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?

Felelet: Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én üdvösségemre szolgáljon. Ezért Ő, Szentlelke által, az örök élet felől engem is biztosít és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.


2. kérdés: Hány dolgot kell tudnod, hogy e vigasztalással boldogul élhess és halhass?

Felelet: Hármat. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon váltatom meg minden bűnömtől és nyomorúságomtól. Harmadszor, hogy milyen hálaadással tartozom Istennek e megváltásért.

Apostoli Hitvallás:

(Vö.: Máté 10,32-33)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen (ökumenikus fordítás)

Konfirmációi fogadalomtétel:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Kedves Konfirmandus Testvéreim!

A presbitérium előtt egyenként bizonyságot tettetek arról, hogy Isten Igéjének alapigazságait, s az Ő bűnbocsátó kegyelmének jó hírét megismertétek. Most a ti megmentőtök, az Úr Jézus Krisztus iránti hálátok és bizalmatok jeleként tegyetek szent fogadalmat, közösen válaszolva a következő kérdésekre:

1./ Kijelentetitek-e most, hogy Isten szeretet-szövetségében akartok élni, követni kívánjátok az Úr Jézus Krisztust, és vallást tesztek róla? Ha igen, feleljétek: Kijelentem!

2./ Valljátok meg a Szentháromság Istenbe vetett hiteteket az Apostoli Hitvallás elmondásával:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes (keresztyén) anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen”

3./ Mivel vannak közöttünk, akik most részesülnek a keresztség sákramentumában, hallgassuk meg annak szereztetési igéit: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18-20)

4./ A keresztelendőktől kérdezem: Kész vagy-e, Testvérem, Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedve a keresztséget is magadra venni, ami Isten számodra felkínált szeretetszövetségének jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljátok: Isten kegyelmét megköszönve, igen!

5./ Keresztelés

6./ Kereszteltek közös megáldása („A kegyelem legyen mindazokkal…” Ef. 6,24)

7./ Kedves megkeresztelt konfirmandus Testvéreim, immár valamennyien:

Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, anyaszentegyházunknak egész életetekben hűségesen templomba járó, úrvacsorával rendszeresen élő, Isten Igéjét naponta olvasó, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?

Ha igen, feleljétek: Ígérem és fogadom!

8./ Református keresztyén hitetek örömét is valljátok meg a Heidelbergi Káté 1. kérdésének megválaszolásával:

Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt minden inkább az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon.

Ezért Ő, Szentlelke által az örök élet felől engem is biztosít, és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.”

9./ A konfirmáltak egyenkénti igével való megáldása

10./ Felhatalmazás:

Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak titeket a Szentháromság Isten, és az Ő elhívott népe nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr szent asztalának és egyházunk szolgáló, áldozatkész közösségének. Ezennel (vagy: nagykorúságotoktól) választó és egyházi tisztségekre választható egyháztaggá nyilvánítalak titeket!

11./ Imádság a konfirmáltakért

12./ Köszöntés a presbitérium és a gyülekezet nevében (főgondnok, ifi, egyéb, majd kézfogás, emléklapok, Bibliák, bibliaolvasó kalauzok, könyvjelzők, könyvek átad&aa