Önálló gyülekezetté alakulhat a Budai út

2020-02-17

Önálló gyülekezetté alakulhat a Budai út

"A presbitérium  kinyilvánítja szándékát a Magyarországi Református Egyház Alkotmányának 19.§-a alapján 2021. január 1-től új egyházközség felállítására a Budai úti gyülekezetrész területén. A presbitérium az új anyaegyházközség megalapításának előkészítésére szervezőbizottságot hoz létre."

Presbitériumi állásfoglalás új gyülekezet alapításáról

1) Örömmel és hálaadással állapítjuk meg, hogy a 25 éve gyülekezetkezdeményként indult Budai úti gyülekezetrész önálló anyaegyházközséggé alakulásának kérdését a presbitérium megvizsgálta, és támogatja a gyülekezetalapítást a Magyarországi Református Egyház alkotmánya és hatályos törvényei szerint.

2) A gyülekezetalapítás nem csupán szervezeti, hanem missziói ügy is egyben. Meggyőződésünk, hogy az önálló gyülekezet megalakulása a lélekmentés misszióját nem korlátozza, hanem kiteljesíti azt. Éppen ezért a szervezeti formáinknak is a lélekmentés misszióját kell támogatnia és szolgálnia: „Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” (Mk 1:3) Valljuk, hogy az Istentől való függés azt jelenti, hogy nekünk állandóan Istenre kell hagyatkoznunk! A gyülekezetalapítás még több missziói erőforrást szabadítana fel a városban. Isten nem a gyülekezetünk nagyságát, hanem a Hozzá való hűséget kéri számon rajtunk!

3) A református egység elsősorban lelki egységet jelent Krisztusban, és nem szervezeti egységet. Emellett a lelki egység mellett a továbbiakban is elkötelezettek leszünk.

4) E gondolatoknak megfelelően az egyházközség presbitériuma haladéktalanul megkezdi a gyülekezetalapítás törvényi és gyakorlati feltételeinek tisztázását és az alapítás előkészítését. A presbitérium az új anyaegyházközség megalapításának előkészítésére szervezőbizottságot hoz létre.

Tesszük ezt Isten és emberek előtti jó lelkiismerettel és Urunk még nagyobb dicsőségére!

(A Székesfehérvári Református Egyházközség Presbitériuma, 2019. december 1.)